The case-law.pl portal provides ca 1.5 million rulings mainly from Polish courts, with meta-descriptions in English, and content in Polish, English and German (where available).

Certainly, as case-law.pl is in its beta-phase, there is a room for improvement. Let us know how you would like to use your favourite case-law portal.

Contact us at: info@case-law.pl

Search for case-law

Search phrase»
Court »
Case number»
Date from »   to »
[YYYY-MM-DD]
Search

Latest case-lawTs 314/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2015-12-31

Skarga konstytucyjna R.K. w sprawie zgodności: art. 52 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,, postanawia, odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.


II KK 294/15 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2016-04-28

A. B. został w 2007 r. oskarżony o popełnienie w dniu 10/11 listopada 2005 r. w W., przestępstwa zabójstwa E. W., który to czyn prokurator zakwalifikował z art. 148 § 2 pkt 3 k.k., a także popełnienia na szkodę tejże pokrzywdzonej, w październiku i listopadzie 2003 r., przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i dwóch innych jeszcze, nie ...


II AKz 107/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 2016-12-31

.Ustalenia jakie zawiera wyrok udzielający zezwolenia na dobrowolne poddanie sięodpowiedzialności (art. 148 § 5 k.k.s.) kreuje to orzeczenie, jako rozstrzygające co do odpowiedzialności karnej oskarżonego na równi z wyrokiem skazującym. Stąd postępowanie karne-skarbowe zakończone takim wyrokiem podlega wznowieniu na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 56 ...


II SA/Bd 1049/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

Sprawa ze skargi I. K., J. K. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie rozbiórki oddala skargę.


XVII AmC 667/16 - Orzeczenie SOKiK z 2016-09-28

'Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu są rozpatrywane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego wraz z dostarczycielem. Należy dokładnie sprawdzić towar w obecności dostarczyciela.'


KIO/UZP 40/16 - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2016-12-31

Zamawiający - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, prowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu." (numer ogłoszenia: 5310-2016). Odwołujący wniósł odwołanie od ...


Fundacja Innowacja © Temi-Tele-Tribune 2016